Advokátska kancelária

JUDr. Elžbieta T. Dutková

Odmena advokáta

V súlade so znením vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb je možné s advokátom dohodnúť odmenu nasledovným spôsobom:
  • hodinová odmena - sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytovanie právnej služby
  • paušálna odmena - sa môže dohodnúť:
    • za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas
    • úplné vybavenie veci alebo súboru vecí
  • podielová odmena – sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil
  • tarifná odmena – základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal
  • kombinovaná odmena - je forma odmeny, ktorá pozostáva z kombinácie viacerých foriem odmeňovania, napr. paušálna a podielová

Vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb